Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website novalink.nl (hierna: de “website”) die eigendom is en beheerd wordt door Novalink B.V.(“Novalink”). Novalink is gevestigd Spoetnik 48 te Amersfoort en is ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 32138332. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Informatie op de website

Novalink besteedt grote aandacht en zorg aan de informatie die is geplaatst op de website, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde beschikbaar is of dat de aangeboden informatie te allen tijde juist, volledig en/of actueel is. De op de website aangeboden informatie is indicatief. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen risico. Er kunnen geen rechten aan deze informatie ontleend worden. Novalink behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Informatie van derden

Wanneer Novalink hyperlinks naar websites van derden beschikbaar stelt, betekent dit niet dat Novalink de op of via deze website aangeboden informatie, producten of diensten aanbeveelt. Novalink heeft de informatie, producten of diensten op dergelijke websites niet geverifieerd. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is derhalve volledig voor eigen rekening en risico.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Novalink aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website en/of de daarop aangeboden informatie, noch met betrekking tot het gebruik van websites van derden en de daarop aangeboden informatie.

Gebruik van de website

Het is niet toegestaan de website te gebruiken zodanig dat dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de website en de op de website aangeboden informatie berusten bij Novalink. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

Toepasselijk recht

Op de website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met de website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.