Antwoord op de veelgestelde vragen

Ik wil mijn huis verkopen maar de geboden prijs is onvoldoende om de lening volledig af te betalen. Wat is hierin mogelijk?
Er kunnen situaties zijn waarin we een regeling kunnen treffen voor het tekort, zodat we kunnen instemmen met de verkoop. Op deze wijze kunnen de kosten en mogelijke verliezen worden beperkt. Omdat dit altijd maatwerk is, kunt u het beste contact met ons opnemen, dan gaan wij samen met u de mogelijkheden na.
Ik heb een betalingsachterstand. Kan ik een betalingsregeling treffen?
Dit hangt geheel af van de situatie. Betalingsachterstanden kunnen vervelende gevolgen en hoge kosten voor u met zich meebrengen. Indien u een betalingsachterstand oploopt, raden wij u aan zo spoedig mogelijk contact met uw financier of met ons op te nemen Op basis van uw situatie en betalingscapaciteit kan dan worden beoordeeld of een regeling mogelijk is. Afwachten is in elk geval altijd onverstandig, want de problemen worden daarmee alleen maar groter.
Wordt een betalingsachterstand bij BKR geregistreerd?
Een betalingsachterstand op een hypotheek wordt bij BKR geregistreerd indien deze 3 maandbetalingen of meer bedraagt. Dat is een verplichting die uit de Wet of het financieel toezicht (Wft) voortvloeit. Indien u de achterstand volledig heeft ingelopen wordt een herstelmelding toegevoegd.
Ook een verlies na verkoop van de woning wordt vastgelegd. Deze informatie is zichtbaar voor kredietinstellingen en zal van invloed zijn op het verkrijgen nieuwe kredieten. Registraties worden pas verwijderd 5 jaar na aflossing van de volledige schuld. Zie ook www.bkr.nl.
Wat moet ik doen nu de automatische incasso niet goed is gegaan?
Soms mislukt een automatische incasso, bijvoorbeeld vanwege een onvoldoende saldo. U dient er altijd voor te zorgen dat de verplichte betalingen tijdig plaatsvinden. Wij adviseren u daarom uw achterstand zo snel mogelijk te betalen door zelf actief het verschuldigde bedrag over te maken. Bedenk dat betalingsachterstanden vervelende gevolgen en hoge kosten voor u met zich mee kunnen brengen.
De incasso is niet goed gegaan. Is de incassodatum gewijzigd?
De incassodatum is niet gewijzigd, maar door de invoering van SEPA wordt er door de banken in de praktijk veelal nog maar op 1 datum geïncasseerd in plaats van op meerdere momenten gedurende een aantal dagen. Als op de betreffende incassodatum onvoldoende geld op uw rekening staat mislukt daardoor de incasso.
Waarom moet ik zelf geld overmaken terwijl de incasso is mislukt?
Uw hypotheeklening en het automatisch incasseren van bedragen van uw rekening zijn twee verschillende dingen. Voor uw hypotheeklening heeft u de plicht om te zorgen dat de maandelijkse betalingen op tijd worden overgeboekt. Dat kan door het zelf over te maken of door gebruik te maken van een automatische incasso. In beide gevallen blijft u er zelf verantwoordelijk voor. Mislukt een automatische incasso, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo, dan doet u er verstandig aan om zelf het bedrag alsnog tijdig per overboeking over te maken. Bedenk dat betalingsachterstanden vervelende gevolgen en hoge kosten voor u met zich mee kunnen brengen.
Mijn salaris wordt altijd de laatste dag van de maand gestort. Dat is te laat voor de incasso. Wat kan ik nu doen?
De incasso vindt plaats op de dag zoals die in de leningsovereenkomst met u is vastgesteld. Op die dag moet er dus voldoende saldo op uw rekening staan om te zorgen dat de bank de incasso ook uitvoert. U zult er zelf voor moeten zorgen dat er dan inderdaad voldoende saldo is. Dat kan bijvoorbeeld door tijdige aanvulling vanuit uw spaargeld. Het is belangrijk dat u dit steeds goed in de gaten houdt, want betalingsachterstanden kunnen vervelende gevolgen en hoge kosten voor u met zich meebrengen.
Kan de incassodatum voor mijn hypotheeklening naar een latere datum worden gewijzigd?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. De automatische incasso voor uw hypotheek staat op een vaste datum van de maand gepland, zoals in de leningsovereenkomst met u is afgesproken. Dit kan helaas niet worden aangepast.
Wordt er boeterente in rekening gebracht nu de incasso is misgegaan?
Over de achterstand van uw lening betaalt u kosten. Deze kosten zijn gelijk aan de wettelijke consumentenrente die wordt vastgesteld door de overheid. Deze rente wordt berekend over de achterstand die u in die maand heeft. Het maakt daarbij niet uit hoeveel dagen u de achterstand heeft gehad.
Wij schrijven deze rente in een van de volgende maanden automatisch van uw rekening af. Deze extra rente stopt als u de achterstand heeft betaald. Wij kunnen nu dus nog niet zeggen hoeveel het bedrag aan extra rente precies is.
Wordt mijn automatische incasso verder voortgezet of moet ik een nieuwe machtiging afgeven?
De automatische incasso blijft wel gewoon bestaan. Daarvoor hoeft u verder niets te doen. Om de incasso goed te laten verlopen is het wel belangrijk dat u ervoor zorgt dat het bedrag dat u maandelijks moet betalen altijd de één na laatste werkdag van de maand op uw rekening staat.
De incasso ging fout, gaat het volgende maand dan wel weer goed?
Soms mislukt een automatische incasso, bijvoorbeeld wegens onvoldoende saldo. Als u geen actie onderneemt is de kans groot dat de incasso’s ook de volgende maanden niet goed verlopen. Voor het grootste deel van onze klanten vindt de incasso plaats op de een-na-laatste werkdag van de maand, voor anderen op de eerste werkdag van de volgende maand. Om te voorkomen dat de incasso mislukt, moet u zorgen dat er op de dag van incasseren voldoende geld op uw rekening staat. U kunt dat bijvoorbeeld tijdig aanvullen vanuit uw spaarrekening.
Wij hebben onderling afgesproken dat mijn ex alles betaalt. Waarom krijg ik nu een brief over de betalingsachterstand?

Bij het aangaan van een hypotheek, tekenen beide partners voor hoofdelijke (=individuele) aansprakelijkheid. Een geldverstrekker zoekt immers naar de grootst mogelijke zekerheid dat hij het geleende bedrag terugkrijgt. Ook als u in een echtscheidingsconvenant (andere) afspraken maakt over wie er wat gaat terugbetalen, zal de geldverstrekker dat (kunnen) negeren, omdat hij uit blijft gaan van wat hij met u en uw ex-partner is overeengekomen.

Wordt een restantschuld bij BKR geregistreerd?

Ja, dit is een verplichting die in de Wet financieel toezicht (Wft) is opgenomen. Geldverstrekkers zijn verplicht leningen, wijzigingen daarop en de bijzonderheden daarbij, aan BKR door te geven.

Ik heb een restantschuld. Kan ik een betalingsregeling treffen?

Ja, in beginsel wel. Een geldverstrekker wil uiteraard zijn verstrekte lening terugbetaald krijgen. Is dat niet mogelijk op de aanvankelijk overeengekomen manier, dan kunnen wij in onderling overleg met u nagaan of een andere regeling mogelijk is.

Wat houdt een afwikkeling van mijn verzekeringspolis bij verkoop van de woning in?

Novalink verrekent 90% van de poliswaarde met de notarisafrekening bij verkoop van de woning. Indien er geld over blijft (vanuit de resterende 10%) wordt dat uiteraard aan u betaald.

Wordt een restantschuld bij BKR geregistreerd?

Ja, dit is een verplichting die in de Wet op het financieel toezicht (Wft) is opgenomen. Geldverstrekkers daarom zijn verplicht leningen, wijzigingen daarop en de bijzonderheden daarbij, aan het BKR door te geven.

Ik heb een lening van de bank, dus waarom benadert Novalink mij?

Novalink werkt in opdracht van financiers (meestal banken en verzekeraars). Als een hypotheeklening niet volgens de afspraken wordt afbetaald, wordt Novalink door deze financiers ingeschakeld. Dit om te zorgen dat de lening alsnog wordt betaald zoals is overeengekomen. In die gevallen zal Novalink dus contact met u opnemen om namens de financier tot een gezamenlijke oplossing met u te komen.

Wat is een restantschuld?

Een restantschuld is een schuld die u krijgt als de verkoop van uw woning minder opbrengt dan de hypotheek die u hiervoor heeft afgesloten. U kunt dan met de verkoopprijs niet de hele schuld aflossen, zodat er een restantschuld overblijft die u nog moet betalen.

Kan ik mijn huis verkopen met een restantschuld?

Op het moment dat u uw woning verkoopt moet u de lening helemaal terugbetalen. Ook het bedrag dat u tekort komt moet u betalen. Dit vanuit uw spaargeld, door te lenen bij andere mensen of een andere kredietverstrekker. Als dit niet lukt heeft u toestemming nodig van uw geldgever om de woning te mogen verkopen. U kunt deze toestemming alleen krijgen als het duidelijk is dat u de kosten voor de woning niet langer kunt betalen en u financiële problemen heeft. Geeft uw geldgever u toestemming om uw woning te verkopen? Dan zoeken wij samen met u naar een oplossing voor terugbetaling van deze restantschuld.

Wat hebben NHG en Novalink met elkaar te maken?

Het WEW, de organisatie achter de NHG, heeft de invordering van de restantschulden in 2016 overgedragen aan Novalink. De behandeling van uw dossier wordt daarom door Novalink uitgevoerd.

Novalink is gespecialiseerd in het helpen van mensen met een restantschuld. Heeft u vragen dan kunt u contact met ons hierover opnemen.

Novalink is bereikbaar via:
E-mail : NHG@novalink.nl
Telefoon : 088-4229160
Post : Novalink, Postbus 2706, 3800 GG AMERSFOORT

Wat doe ik als ik een restantschuld op mijn NHG heb?

Heeft u uw woning verkocht en is verkoopopbrengst van uw woning niet genoeg om de lening en de bijkomende kosten volledig af te lossen? Heeft u geen kwijtschelding gekregen voor de restantschuld? Dan moet u de restantschuld terugbetalen. U kunt contact opnemen met ons opnemen om afspraken te maken over de betaling van de restantschuld. Wij helpen u bij het vinden van een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld met een betalingsregeling.

Ik heb een lening met NHG. Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

Als u een hypotheek met NHG heeft afgesloten komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van uw restantschuld. Meer informatie hierover vindt u op de website van NHG.

NHG heeft de restantschuld niet kwijtgescholden. Wat nu?

Dan moet u de restantschuld terugbetalen. U kunt contact opnemen met ons om afspraken te maken over de betaling van de restantschuld. Wij helpen u bij het vinden van een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld met een betalingsregeling.

Waarom betaal ik aan NHG?

De bank heeft de restantschuld ingediend bij NHG. NHG heeft de restantschuld uitbetaald aan de bank. Daarom betaalt u dit aan NHG.

Hoe komt NHG aan het bedrag?

De restantschuld is bepaald aan de hand van de gegevens die door de bank zijn verstrekt.

Ik kan de restantschuld niet in één keer betalen, wat nu?

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden die er zijn voor terugbetaling.

Ik ben het niet eens met het besluit van NHG, wat nu?

U heeft de mogelijkheid een verzoek tot heroverweging in te dienen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van NHG.

NHG heeft de restantschuld kwijtgescholden maar ik moet nog wel hypotheekrente betalen. Hoe kan dat?

U heeft kwijtschelding gekregen voor de restantschuld. Dit is de schuld die is ontstaan omdat de verkoopprijs van uw woning lager was dan de uitstaande hypotheek. Deze restantschuld hoeft u niet te betalen. Maar u en uw ex-partner hadden ook een achterstand in de betaling van de hypotheekrente. En die moet u nog betalen.

Wat is onbetaalde hypotheekrente?

U had een lening voor uw woning. Voor deze lening moest u iedere maand een bedrag betalen. Als u dit niet heeft gedaan is er sprake van onbetaalde hypotheekrente. Denkt u er hierbij aan dat u hypotheekrente achteraf betaald. Dus eind januari betaalt u voor januari, enz.

Waarom moet ik onbetaalde hypotheekrente betalen?

U moet aan al uw betalingsverplichtingen aan de bank blijven voldoen tot het moment van verkoop. Dit betekent dat u hypotheekrente moet betalen tot het moment dat uw woning is overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Dit staat ook in de voorwaarden van NHG en op de website van NHG.

Ik heb toch alles al aan de bank betaald?

Als u van mening bent dat u de hypotheekrente tot het moment van verkoop aan de bank heeft betaald, stuurt u dan een bewijs van betaling op naar Novalink.

Is de betalingsachterstand fiscaal aftrekbaar?

De lening die u had voor uw woning is bij de verkoop beëindigd. Hierbij is een restantschuld ontstaan. Deze restantschuld is inclusief de onbetaalde hypotheekrente. Of deze rente alsnog fiscaal aftrekbaar is moet u overleggen met de belastingdienst. NHG kan u dat niet vertellen.

Moet mijn ex ook betalen?

U heeft bij het aangaan van de hypotheekovereenkomst beiden getekend voor “hoofdelijke aansprakelijkheid”, dus zowel u als uw ex moeten betalen. NHG kan de resterende schuld op uw beiden verhalen en dus ook volledig op ieder van u, als de ander onverhoopt niet betaalt.

Kan ik onderling met mijn ex afspreken dat die alles betaalt?

Bij het aangaan van de hypotheeklening heeft u beiden getekend voor “hoofdelijke aansprakelijkheid”. Dit houdt in dat u elk voor zich aanspreekbaar bent voor de volledige onbetaalde hypotheekschuld. Dus ook indien u met uw ex andere afspraken heeft gemaakt, dan gelden die alleen tussen u en uw ex, maar niet voor NHG.

Maak kennis met onze medewerkers

  • Eric Oostveen
    Eric Oostveen Directeur

Veelgestelde vragen

Ik wil mijn huis verkopen maar de geboden prijs is onvoldoende om de lening volledig af te betalen. Wat is hierin mogelijk?
Er kunnen situaties zijn waarin we een regeling kunnen treffen voor het tekort, zodat we kunnen instemmen met de verkoop. Op deze wijze kunnen de kosten en mogelijke verliezen worden beperkt. Omdat dit altijd maatwerk is, kunt u het beste contact met ons opnemen, dan gaan wij samen met u de mogelijkheden na.
Ik heb een betalingsachterstand. Kan ik een betalingsregeling treffen?
Dit hangt geheel af van de situatie. Betalingsachterstanden kunnen vervelende gevolgen en hoge kosten voor u met zich meebrengen. Indien u een betalingsachterstand oploopt, raden wij u aan zo spoedig mogelijk contact met uw financier of met ons op te nemen Op basis van uw situatie en betalingscapaciteit kan dan worden beoordeeld of een regeling mogelijk is. Afwachten is in elk geval altijd onverstandig, want de problemen worden daarmee alleen maar groter.
Wordt een betalingsachterstand bij BKR geregistreerd?
Een betalingsachterstand op een hypotheek wordt bij BKR geregistreerd indien deze 3 maandbetalingen of meer bedraagt. Dat is een verplichting die uit de Wet of het financieel toezicht (Wft) voortvloeit. Indien u de achterstand volledig heeft ingelopen wordt een herstelmelding toegevoegd.
Ook een verlies na verkoop van de woning wordt vastgelegd. Deze informatie is zichtbaar voor kredietinstellingen en zal van invloed zijn op het verkrijgen nieuwe kredieten. Registraties worden pas verwijderd 5 jaar na aflossing van de volledige schuld. Zie ook www.bkr.nl.
Wat moet ik doen nu de automatische incasso niet goed is gegaan?
Soms mislukt een automatische incasso, bijvoorbeeld vanwege een onvoldoende saldo. U dient er altijd voor te zorgen dat de verplichte betalingen tijdig plaatsvinden. Wij adviseren u daarom uw achterstand zo snel mogelijk te betalen door zelf actief het verschuldigde bedrag over te maken. Bedenk dat betalingsachterstanden vervelende gevolgen en hoge kosten voor u met zich mee kunnen brengen.