Verklarende woordenlijst

 • Aflossingsvrij

  Bij sommige hypotheken lost u niets van de lening af en blijft de schuld tijdens de hele looptijd gelijk. U betaalt dan wel de rente over die lening. Dit heet een aflossingsvrije hypotheek.
 • Annuïtaire hypotheek

  Dit is een hypotheek waarbij u elke maand hetzelfde bedrag betaalt aan de geldgever (de bank of verzekeraar). Dat bedrag bestaat deels uit rente en deels uit een stukje aflossing. Omdat u iedere maand aflost, wordt de schuld steeds minder en dus ook de rente die u daarover betaalt. Daardoor kunt u in het begin veel rente van de belasting aftrekken, maar wordt dit later steeds minder.
 • Debiteur

  Degene die de (hypotheek-) schuld moet terugbetalen aan de geldgever, dus doorgaans de woningeigenaar.
 • Deurwaarder

  Als een schuld niet terugbetaald wordt, kan het tot een gedwongen invordering komen, waarbij bijvoorbeeld beslag op eigendommen of bankrekeningen wordt gelegd. Dit gebeurt door de deurwaarder, die namens de geldgever daarvoor de opdracht krijgt.
 • Executie(veiling)

  Als een hypotheek niet (meer) wordt terugbetaald en er met de debiteur ook geen vervangende afspraken kunnen worden gemaakt, dan rest de geldgever geen andere keuze dan de woning te verkopen (=executeren) en zo de geldlening (hypotheek) afgelost te krijgen. Zo’n verkoop gebeurt vaak via een veiling, waarbij de hoogste bieder de woning krijgt.
 • Hypotheek

  Een geldlening met een woning als onderpand.
 • Hypotheektermijn

  De hypotheekschuld moet in vaste termijnen (perioden) worden terugbetaald. Meestal is dit een maand.
 • Leningreconstructie

  Soms zijn er omstandigheden waardoor de debiteur de afbetalingsverplichtingen niet meer (volledig) na kan komen. In dat geval gaan wij samen met hem kijken of we daarvoor gezamenlijk een oplossing kunnen vinden. Soms gebeurt dit door de terugbetaling anders vorm te geven op een wijze waardoor de debiteur zijn verplichtingen wel kan nakomen. Dat noemen we het reconstrueren van een lening.
 • Onderwaarde

  Als de woning verkocht wordt en de opbrengst is minder dan nodig is om de hypotheekschuld af te lossen, dan noemen we dat onderwaarde. Vaak wordt ook gesproken over het ‘onder water staan’ van de woning. Dat betekent dus dat de woning minder waard is dan de resterende schuld daarop.
 • Overwaarde

  Dit is het bedrag dat de woning bij verkoop meer oplevert dan de hypotheekschuld die nog betaald moet worden.
 • Restschuld (restantschuld)

  Als een woning na verkoop minder oplevert dan nodig is om de hypotheek geheel af te lossen, dan is er sprake van een restschuld. Wij zullen met de debiteur dan afspraken over de afbetaling daarvan maken, want uiteraard wil de geldgever zijn gehele lening terugontvangen.
 • Vrijwillige verkoop

  Als u uw woning niet meer kunt betalen dan is verkoop soms de enige mogelijkheid. Wij helpen u hier graag bij. Het heeft altijd de voorkeur om een woning via een makelaar te verkopen. Hierdoor krijgt u meestal de beste verkoopprijs en is de schuld die overblijft zo klein mogelijk. Wanneer u denkt dat uw woning verkocht moet worden en u de hypotheek niet kunt aflossen overlegt u dan met ons.

Maak kennis met onze medewerkers

 • Hans van Gelderen
  Hans van Gelderen Medewerker Analyse & Herstel

Veelgestelde vragen

Ik wil mijn huis verkopen maar de geboden prijs is onvoldoende om de lening volledig af te betalen. Wat is hierin mogelijk?
Er kunnen situaties zijn waarin we een regeling kunnen treffen voor het tekort, zodat we kunnen instemmen met de verkoop. Op deze wijze kunnen de kosten en mogelijke verliezen worden beperkt. Omdat dit altijd maatwerk is, kunt u het beste contact met ons opnemen, dan gaan wij samen met u de mogelijkheden na.
Ik heb een betalingsachterstand. Kan ik een betalingsregeling treffen?
Dit hangt geheel af van de situatie. Betalingsachterstanden kunnen vervelende gevolgen en hoge kosten voor u met zich meebrengen. Indien u een betalingsachterstand oploopt, raden wij u aan zo spoedig mogelijk contact met uw financier of met ons op te nemen Op basis van uw situatie en betalingscapaciteit kan dan worden beoordeeld of een regeling mogelijk is. Afwachten is in elk geval altijd onverstandig, want de problemen worden daarmee alleen maar groter.
Wordt een betalingsachterstand bij BKR geregistreerd?
Een betalingsachterstand op een hypotheek wordt bij BKR geregistreerd indien deze 3 maandbetalingen of meer bedraagt. Dat is een verplichting die uit de Wet of het financieel toezicht (Wft) voortvloeit. Indien u de achterstand volledig heeft ingelopen wordt een herstelmelding toegevoegd.
Ook een verlies na verkoop van de woning wordt vastgelegd. Deze informatie is zichtbaar voor kredietinstellingen en zal van invloed zijn op het verkrijgen nieuwe kredieten. Registraties worden pas verwijderd 5 jaar na aflossing van de volledige schuld. Zie ook www.bkr.nl.
Wat moet ik doen nu de automatische incasso niet goed is gegaan?
Soms mislukt een automatische incasso, bijvoorbeeld vanwege een onvoldoende saldo. U dient er altijd voor te zorgen dat de verplichte betalingen tijdig plaatsvinden. Wij adviseren u daarom uw achterstand zo snel mogelijk te betalen door zelf actief het verschuldigde bedrag over te maken. Bedenk dat betalingsachterstanden vervelende gevolgen en hoge kosten voor u met zich mee kunnen brengen.